piątek, 28 listopada 2014

Postulaty zgromadzenia UKGKwRP (2-4.X.2014) zatwierdzone przez biskupów - W TRANSKRYPCJI POLSKIEJ
Poniżej publikowane postulaty wspólnego zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce (2-4.X.2014) zostały zatwierdzone przez biskupów eparchialnych. Niniejsza publikacja oparta jest na plikach otrzymanych w dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną z Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, a następnie przetranskrybowanych z alfabetu ukraińskiego na polski. Teksty cyrylickie znaleźć można na blogu Z życia grekokatolików. 
W pierwszej kolejności publikowane są same postulaty, w drugiej zaś - dekret biskupów zatwierdzający je. W dekrecie tym znajdują się wskazania dotyczące sposobu wprowadzania w życie różnych kategorii postulatów.
 METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO (BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE


Peremyszl – Wrocław, dnia 12 łystopada 2014 r. Czysło: 2014/566

SOBOROWI POSTUŁATY JEPARCHIJALNOHO SOBORU PEREMYŚKO-WARSZAWŚKOJI ARCHYJEPARCHIJI TA WROCŁAWŚKO-GDANŚKOJI JEPARCHIJI, JAKYJ PROCHODYW U PEREMYSZLI W DNIACH 2 – 4 ŻOWTNIA 2014 R.,

zatwerdżeni dnia 12 łystopada 2014 r. Archyjepyskopom Kyr Iwanom Martyniakom, Mytropołytom Peremyśko-Warszawśkym ta Władykoju Wrocławśko-Gdanśkym Kyr Wołodymyrom R. Juszczakom.


I. «LITURHIJA I MOŁYTWA»

Propozyciji Patriarszomu Soboru UHKC:

1. Prywernuty w UHKC czytannia wsich mołytow anafory whołos.

2. Prywernuty u Bożestwennij Liturhiji czytannia zi Staroho Zawitu.

3. Usi bohosłużbowi teksty ukrajinśkoju mowoju drukuwaty z nahołosamy, jaki, osobływo w umowach diaspory, je neobchidnymy dla toho, szczob czytaty i spiwaty swiaszczenni teksty prawylno.

4. Opraciuwaty czyn pochoronu mertwonarodżenych ditej (wykydniw).

5. Opraciuwaty instrukciju zwerszennia razom wsich trioch Tajinstw chrystyjanśkoho wtajemnyczennia.

6. Opraciuwaty Czyny chreszczennia i winczannia pojednani z Bożestwennoju Liturhijeju.

7. Wyznaty słowa «i posłuch podrużnij» u szlubnij prysiazi żinky fakultatywnymy.

8. Rozhlanuty możływist´ wyznannia, szczo uczast´ u szlubnij Bożestwennij Liturhiji w subotu wweczeri zadowilniaje nedilnyj obowjazok myrianyna, jakyj winczajet´sia abo je hostem na wesilli.

9. Opraciuwaty JEDYNYJ perekład bohosłużbowych tekstiw ukrajinśkoju mowoju, bażano spilnyj dla UHKC i Prawosławnych Cerkow Ukrajiny.

10. U wsij UHKC prywernuty perwisnyj tekst Symwołu Wiry, bez dodatku «i Syna», poperedywszy ce widpowidnoju rozjasniuwalnoju robotoju.
 
Propozyciji Władykam UHKC u Polszczi:

1. Pidtwerdyty i dotrymuwatysia Pryncypiw liturhijnoho żyttia wid 2005 r.

2. Utworyty, widpowidno do Pryncypiw liturhijnoho żyttia, liturhijnu komisiju PWA abo spilnu komisiju dla wsijeji Mytropoliji.

3. U jeparchijach UHKC u Polszczi prywernuty perwisnyj tekst Symwołu Wiry, bez dodatku «i Syna», poperedywszy ce widpowidnoju rozjasniuwalnoju robotoju.

4. Wywczyty szlachy zadowołennia prahneń wirnych do hłybszoji duchownoji pidhotowky do swiat Rizdwa Chrystowoho, zokrema u formi rekołekcij.

5. Dozwołyty zwerszuwannia Bożestwennoji Liturhiji za parafijan u budni, zate u nedili ta swiata dozwołyty zwerszuwaty jiji w namirenniach żertwodawciw – jak za żywych, tak i za pomerłych.

6. Wykorystowujuczy partykularne prawo inszych jeparchij UHKC, zokrema Melburnśkoji, opraciuwaty instrukciju prowedennia pochoronu osib, jaki wybrały kremaciju swoho tiła, widpowidno do umow Polszczi.

7. Kadinnia pered Jewanhelijem obmeżyty zhidno z rubrykoju służebnyka. Mołytwu pered Jewanhelijem, poperedywszy zakłykom «Hospodewi pomolimsia», czytaty whołos.

 8. Zberihajuczy praktyku pryczaszczannia łożeczkoju, powczaty wirnych, zokrema prynahidnych uczasnykiw hreko-katołyćkych widpraw, pro nałeżnu powedinku pry pryjmanni Pryczastia.

9. U dwi nedili roku, koły powtoriujut´sia riadowi nedilni jewanhelśki czytannia, na Liturhiji sw. Iwana Zołotoustoho czytaty whołos usiu anaforu, wże ne wyhołoszujuczy propowidi.

10. W odnu z nedil Wełykoho Postu na Liturhiji sw. Wasylija Wełykoho czytaty whołos usiu anaforu – ne wyhołoszuwaty todi propowidi ta recytuwaty Symwoł Wiry.

11. Zwernuty uwahu na wirnych, jaki z riznych pryczyn rokamy ne prystupajut´ do spowidi. Wydawaty do nych posłannia-zakłyky do pokajannia, de b z lubowju, po-bat´kiwśky buła pojasnena neobchidnist´ tajinstwa pokajannia u formi indywidualnoji spowidi.

12. Ustanowyty okremu wid 27 czerwnia datu poczytannia nowomuczenykiw błażennych jepyskopiw peremyśkych Josafata i Hryhorija. Wybraty datu miż 5 i 17 łystopada, abo 1 łystopada (wychidnyj u Polszczi).

13. Neobchidno popularyzuwaty Cerkowne Prawyło u wizantijśko - ukrajinśkomu obriadi, wykorystowujuczy isnujuczi wydannia (napr. wasylijanśkyj Mołytwosłow, Czyn nedilnoji utreni toszczo) ta opraciowuwaty nowi – zokrema broszurky z tekstamy Weczirni, Utreni ta Poweczirja najhołowniszych praznykiw.

14. Wyhotowyty dwomowni czyny najbilsz używanych widpraw (Bożestwenni Liturhiji sww. Iwana Zołotoustoho i Wasylija Wełykoho, Służba Peredszeoswiaczenych Dariw, Czyny Chreszczennia, Winczannia i Pochoronu), z ukrajinśkym tekstom łatynkoju w transkrypciji ta parałelnym polśkym perekładom, szczob umożływyty wirnym, jaki ne znajut´ kyryłyci i/abo ukrajinśkoji mowy, aktywnu uczast´ u cych widprawach i kraszcze jich rozuminnia.

15. Opraciuwaty oficijni perekłady Służebnyka i Trebnyka na polśku mowu.

 16. Wywczyty możływist´ wżywannia na łemkiwśkych parafijach, de toho bażajut´ wirni, rusynśkych oficijnych liturhijnych knyh (Apostoła, Psałtyria).


II. «BOŻE SŁOWO I KATECHYZACIJA (KERYHMA) W UHKC U POLSZCZI»

Simja:

1. Wwesty katechyzu dla bat´kiw pered chreszczenniam dytyny (bażano z bat´kamy chresnymy).

2. Pryhaduwaty pro powahu mołytwy w rodyni, wczyty konkretnych form mołytwy (pomolit´sia pered obidom w takyj sposib..., molit´sia razom pered Swiatweczerom, molit´sia razom mołytwoju Swiatoho Jefrema u Wełykomu Posti).

3. Orhanizuwaty w parafiji katechyzy dla mołodych bat´kiw.

Szkoła:

4. Perekłasty Katechyzm UHKC \"Chrystos Nasza Pascha\" polśkoju mowoju.

5. Pidhotuwaty katechytycznyj pidrucznyk dla 1-3 kł. takym czynom, szczob na odnij storinci buły 2 tabłyci – odna z ukrajinśkym tekstom, a druha – z transliteracijeju.

6. Orhanizuwaty katechytyczni zustriczi dla bat´kiw pered I Spowiddiu i Uroczystym Sw. Pryczastiam.

7. Nahołoszuwaty na potrebi uczasti ditej ta mołodi w litnich relihijnych taborach (Sarepta).

8. Wyhotowyty pidrucznyky z relihiji dla uczniw ta wczyteliw.

9. Perekłasty na ukrajinśku mowu nowu Pidstawu nawczannia i nowu Prohramu hreko-katołyćkoji relihiji u Polszczi.

10. Orhanizuwaty duchownu formaciju dla katechytiw.

11. Prowodyty katechytyczni konferenciji z jepyskopom.

12. Stworyty zakładky na jeparchialnych web-storinkach pryswiaczeni katechyzaciji.

Parafija:

 13. Stworyty rodynni poradni pry parafijach.

14. Orhanizuwaty biblijno-mołytowni hurtky (stworyty schemu praci). 15. Zwernennia Władyk na temy aktualnych moralnych pytań – prynajmni raz na rik.

 16. Usystematyzuwaty formu katechyzy dorosłych, wykorystowujuczy doswid Neokatechumenalnoji dorohy z poszanuwanniam schidnoji tradyciji ta Liturhiji.

17. Orhanizuwaty antropołohiczno-keryhmatycznu katechyzu.


III. «MISIJNYJ DUCH UHKC U POLSZCZI»

Soborowi postułaty:

1. Stworyty w jeparchijach misijno-pastoralni widdiły (por. KKSC kan. 585 parahraf 3).

2. Prydiłyty osobływu uwahu misijnij formaciji seminarystiw.

3. Stworyty bohosłowśko—pastoralnyj instytut (wydawnyctwo, orhanizacija konferencij, spiwpracia z riznymy katołyćkymy uniwersytetamy).

4. Zasnuwaty instytut postijnoji formaciji duchowenstwa (riweń propowiduwannia Słowa Bożoho i spowidnyctwo).

5. Stworyty prohramu rozwytku UHKC w Polszczi (nowi struktury, nowi parafiji, wrachowujuczy pytannia mihraciji z Ukrajiny).

6. Pryznaczyty efirnyj czas, jakyj wydilaje nam TVP, na nawczalni, informacijni, misijni prohramy.

7. Pohłybyty mołytowne żyttia u parafijach (mołytowni hrupy, postawyty akcent na katechyzaciju dorosłych u formi katechumenatu, wykorystowujuczy ełementy chrystyjanśkoho wtajemnyczennia dorosłych). Dbaty pro riweń liturhijnoho spiwu.

8. Spiwpracia z parafijamy zi schidnoji Ukrajiny.

9. Nawjazaty kontakt z inszymy schidnymy katołyćkymy Cerkwamy, osobływo z Cerkwamy Błyźkoho Schodu.

10. Utworyty centry dla zboru informaciji pro hreko-katołyćkoho duszpastyrstwo w Polszczi, Jewropi ta switi w mereżi internet (adresy parafij, koordynaty).

Postułaty na Patriarszyj Sobor:

11. Orhanizuwaty dni widkrytych dwerej w parafijach UHKC u Polszczi z metoju oznajomłennia suspilstwa z naszoju Cerkwoju.


IV. «SPILNOTA – SOPRYCZASTIA, PŁEKANNIA JEDNOSTI (WIRNI BUDUJUT´ SPILNOTU)»

Soborowi postułaty:

1. Zaktywizuwaty dijalnist´ Jeparchijalnoji Duszpastyrśkoji Rady u Wrocławśko-Gdanśkij Jeparchiji, a w Peremyśko-Warszawśkij Archyjeparchiji pokłykaty Duszpastyrśku Radu zhidno z riszenniamy Soboru z 2002 roku.

2. Pokłykaty Katechytycznyj Widdił, u jakomu zadijani buły b duchowenstwo ta switśki katechyty.

3. Pidtrymuwaty spiwpraciu z hromadśkymy orhanizacijamy (OUP ta inszi).

4. W parafijach wyhotowlaty parafijalnyj duszpastyrśkyj płan na nastupnyj rik.

5. Pokłykaty fond bratnioji dopomohy dla swiaszczennykiw małych parafij (naprykład: zbirka hroszej w druhyj deń Rizdwa czy Wełykodnia).

6. Materialna widpowidalnist´ za parafiju łeżyt´ na wirnych.

7. Pokłykaty odyn Mytropołyczyj Regentśkyj Instytut u Warszawi.

8. W miru możływostej, nawjazuwaty miżparafijalni partnerstwa z Ukrajinoju.

9. Zaochoczuwaty parafiji do uczasti w pałomnyctwi do wyznacznych misć, powjazanych z kulturoju ta istorijeju naszoji Cerkwy (naprykład: Jarosław, Biłyj Bir, Chszanowo, Hora Jawir, Majdanek, Hora Zjawlinnia bila Peremyszla, na ridni zemli ta Ukrajinu). Uzhodyty terminy na kożnyj rik.

10. Stworyty prohramu formaciji chrystyjanśkoji rodyny. Pokłykaty duszpastyriw rodyn.

11. Zasnuwaty sareptianśki struktury w jeparchiji.

12. W kożnomu dekanati Mytropoliji pokłykaty koordynatora sareptianśkoho ruchu, szczob ideja Sarepty stała postijnoju formacijeju naszoji mołodi.

13. Pokłykaty Komisiju z pytań Duszpastyrstwa studentiw za uczastiu predstawnykiw studentśkoji mołodi.

14. Ekumenistam widpraciuwaty zrazkowe ekumeniczne bohosłużinnia, z jakoho zmożut´ skorystaty usi naszi parafiji.

15. U kożnij jeparchiji pryznaczyty widpowidalnych osib z ekumenicznych pytań.

 16. Rozrobyty prohramu z pytań pokłykań do swiaszczenstwa ta monaszoho żyttia.

17. Sposterihajemo potrebu duszpastyrśkoji opiky osib, jaki perebuwajut´ w neszlubnych zwjazkach.

18. Zwernuty osobływu uwahu na uczast´ mołodi Mytropoliji u Switowych Dniach Mołodi, jak ważływyj ełement sopryczastia z Wsełenśkoju Cerkwoju.

19. Zwernuty uwahu na potrebu duszpastyrśkych zustriczej jepyskopa z wirnymy, okrim praznykiw ta wizytacij.


V. «PROWID TA UPRAWLINNIA PARAFIJEJU»

Propozyciji Władykam UHKC u Polszczi:

1. Prowesty doslidżennia parafijalnoho żyttia usich parafij u Polszczi, szczob okresłyty: czy spilnota parafijalna rozwywajet´sia, czy zawmyraje, czy je możływist´ dla jiji kraszczoho rozwytku.

2. U parafijalnych radach, tam de je możływist´, wyznaczyty referentiw, neobchidnych dla ożywłennia parafijalnoji dijalnosti: liturhijnoho, katechytycznoho, jewanhelizacijno-misijnoho, orhanizacijno-hospodarśkoho, błahodijno-charytatywnoho, informacijno-wydawnyczoho.

3. Pokłykaty kapełaniw akademicznoho (studentśkoho) duszpastyrstwa u bilszych uniwersytetśkych mistach.

4. Jakszczo je taka potreba i możływist´, podbaty, szczob parochy mały swij postijnyj osidok na terytoriji parafiji dla uspisznoji praci swiaszczenyka ta kraszczoho uprawlinnia neju. U razi widsutnosti pomeszkannia, orhanizuwaty prymiszczennia dla spilnych zustriczej parafijan.

5. U kożnij parafiji orhanizuwaty widkryti zustriczi w miru potreb, ałe ne ridsze, niż dwiczi na rik, dla obhoworennia aktualnych spraw parafiji, jiji relihijnoho ta duchownoho żyttia.

6. Rozwynuty parafijalnu dijalnist´ sered emihrantiw z Ukrajiny, zaproszujuczy do spiwpraci swiaszczennykiw, jaki rozumijut´ jich potreby ta łehko nawjazujut´ z nymy kontakt.

7. Stworiuwaty myrianśki parafijalni spilnoty: biblijni hurtky, charytatywni, wołonterśki, mołytowni hrupy i spilnoty.

8. Stworyty parafijalnu stratehiju praci z mołoddiu, wrachowujuczy potreby i propozyciji wirnych.

9. Donesty do widoma wirnych informaciju pro formy służinnia w Cerkwi: swiczenosciw, czytciw-piwciw ta piddyjakoniw na osnowi ustawu pro formuwannia i służinnia dyjakoniw ta cerkownosłużyteliw.

10. Prowodyty w Peremyśko-Warszawśkij Archyjeparchiji rekołekciji dla swiaszczenyczych simej ta formacijni zustriczi dla swiaszczenyczych rodyn.

11. Wprowadyty obowjazok pidwyszczennia kwalifikacij duchowenstwa w sferi duchownij, homiłetycznij, pastoralnij, administratywnij, ekonomicznij, uprawlinśkij ta cerkownoho prawa.

12. Pokłykaty nowyj dekanat u centralnij Polszczi, wrachowujuczy szczo u Warszawi dije parafija Uspinnia Preswiatoji Bohorodyci, hreko-katołyćka hromada pry wuł. Domaniewśkij, uprawa prowinciji oo. Wasylijan, ss. Wasylijanok, ss. Służebnyć, wedet´sia duszpastyrśka pracia w Pjaseczno, a u Lubłyni dije parafija Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci i nawczajut´sia pytomci u Duchownij Seminariji, a takoż wydno potrebu rozwynuty duszpastyrstwo w Zamosti i Chołmi ta nawjazaty aktywniszu spiwpraciu z neounijnoju parafijeju u Kostomłotach.

13. Okresłyty obowjazky ta zawdannia dekaniw w Peremyśko-Warszawśkij Archyjeparchiji.

 14. Okresłyty osynowyj płan dij usich komisij, jakyj bude widpowidalno i efektywno wwodytysia u żyttia parafij.

15. Perewiryty riweń wykonannia postanow poperednioho Soboru 2002 roku.

16. Pokłykaty komisiju u sprawach duszpastyrstwa rodyn ta podrużżiw.

17. Stworyty komisiju beatyfikaciji ta kanonizaciji swiatych UHKC u Polszczi.

18. Zasnuwaty Duchownu Seminariju dla Peremyśko-Warszawśkoji mytropoliji:  stworyty i zatwerdyty statut Duchownoji Seminariji Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, poperednio uzhodżenyj z rymo-katołyćkoju Lublinśkoju Archyjeparchijeju,  stworyty prohramu nawczannia i formaciji u Duchownij Seminariji, widpowidno do potreb parafij, wrachowujuczy wsiu specyfiku ta osobływosti (nop. kan. 353), jaki zhidno z part. prawom UHKC, kan. 50, dopomohły b seminarystam nabyraty doswid u suspilnomu ta charytatywnomu służinni, propowiduwanni, katechytycznomu nawczanni, pastoralnij dijalnosti, uprawlinni.

 19. Zwit pro prybutky i wydatky za rik (kan. 263) podawaty do widoma wirnych.

20. Pokłykaty mytropołyczu pres-służbu ta pryznaczyty widpowidalnoho za kontakty iz mas-medijamy.

21. Wyznaczyty obowjazky ta napriamky duszpastyrśkoji dijalnosti dla synkeła u sprawach łemkiw.

22. Pokłykaty duszpastyrśku radu w Peremyśko-Warszawśkij Archyjeparchiji zhidno zi statutom zatwerdżenym 7 sicznia 2005 roku.

23. Pokłykaty cerkownyj Sud dla Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji.

24. Pokłykaty mytropołyczu komisiju u sprawach monaszestwa.

25. Pidtrymuwaty ta rozwywaty sareptianśki tabory, taworśki zustriczi, mali sarepty, spartakiady, rekołekciji, konkursy, festywali dla ditej ta mołodi.

 26. Pidhotuwaty prohramu katechyzaciji dla dorosłych u parafiji.

 27. Wstanowyty medal, abo inszu formu wyriznennia, za zasłuhy dla najbilsz aktywnych myrian, jaki nesut´ pomicz parafijalnym spilnotam.

28. Aktywizuwaty dijalnist´ uriadowo-cerkownoji hrupy u sprawach katołyćkoji Cerkwy w Polszczi wizantijśko-ukrajinśkoho obriadu.

29. Reorhanizuwaty strukturu UHKC w Polszczi takym czynom, aby umożływyty stworennia Synodu jepyskopiw, oczołenoho mytropołytom z osidkom u Warszawi.

30. Pokraszczyty obmin informacijeju, wykorystowujuczy suczasni internetowi resursy, z wymohoju wminnia korystuwatysia swiaszczennosłużytelamy ełektronnoju posztoju.

31. Zasnuwaty dim-ustanowu dla swiaszczennykiw-pensioneriw Peremyśko Warszawśkoji Mytropoliji, wykorystowujuczy dla cioho neruchomosti w Peremyszli.

32. Pokłykaty jurysta ta buchhałtera u Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, jaki służyły b fachowoju pomiczcziu swiaszczennosłużytelam, monaszestwu u potrebi.

33. Pokłykaty abo wyznaczyty u Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji centr psychołohicznoji profiłaktyky, widnowy i terapiji z ałkoholizmu ta inszych form uzałeżnennia.

 Propozyciji Patriarszomu Soboru UHKC:

1. Zwernutysia do Synodu Jepyskopiw UHKC z prochanniam poszuku sposobiw duszpastyrśkoji dopomohy emihrantam z Ukrajiny.

2. Zaproponuwaty Synodowi Jepyskopiw UHKC opraciuwannia aktualnoho adresaru usich parafij UHKC u switi, z możływistiu pomiszczaty joho na webstorinkach archyjeparchij i jeparchij (adresy, mejły, tełefony, hodyny bohosłużiń).

 3. Aktywizuwaty Synodowi Jepyskopiw UHKC spiwpraciu UHKC z jepyskopatom Polszczi, za dopomohoju hrupy «Pro Połonija» z boku Synodu ta komisiji KIEP, do zwjazkiw z predstawnykamy Hreko-katołyćkoji Cerkwy w Ukrajini.

4. Predstawyty Synodowi Jepyskopiw UHKC propozyciju jurydycznoho statusu ta reorhanizaciji struktury Hreko-katołyćkoji Cerkwy w Polszczi.


VI. «DYJAKONIJA»

Soborowi postułaty:

 I. Szczodo orhanizaciji struktur Caritas:

1. Pokłykannia cerkownych orhanizacij publicznoho dobra. • Ne tworyty zajwych struktur, po zmozi odnu strukturu.

2. Pokłykannia Caritas u bilszych parafijach. • Prochannia do jepyskopiw pro nadannia rozporiadżennia, jake zobowjaże parochiw ta administratoriw wykonaty joho.

II. Wyhlad dijalnosti błahodijnoji orhanizaciji:

 3. Stworennia internet-storinok dla błahodijnych orhanizacijij.

4. Odyn raz na 6 misiaciw informuwaty pro dijalnist´ Jeparchialnych Karitas. Zwit drukuwaty u Błahowisti, abo robyty jakyjś praktycznyj dodatok do nioho, naprykład biułeteń.

5. Podiakuwaty wid Soboru Łatynśkij Cerkwi ta polśkomu suspilstwu za dopomohu ukrajinciam pid czas Rewoluciji Hidnosti ta aktualnych podij w Ukrajini.

6. Prodowżuwaty dijalnist´ u napriamku błahodijnych akcij ta namahatysia wwodyty odnoobraznist´.

III. Formacija:

 7. Katechyzacija myrian dla duchownoho zrostannia i bazuwannia propowidej na chrystyjanśkomu myłoserdi.

8. Wołonterśku robotu westy u napriami szkoły ta wyszczych nawczalnych zakładiw.

9. Orhanizowuwaty wyszkoły dla lideriw ta wołonteriw.

VII. RISZENNIA, PRYJNIATI W OKREMOMU HOŁOSUWANNI DEŁEHATIW:

1. Utworyty spilnu mytropołyczu komisiju, jaka zajmet´sia pidhotowkoju i opytuwanniam wirnych u sprawi cerkownoho kałendaria u dwoch naszych jeparchijach. Pro zminu można bude howoryty łysze todi, koły u dwoch jeparchijach bude 75 % wirnych, jaki prohołosujut´ za zminu kałendaria.

2. W oboch jeparchijach utworyty fondy, podajuczy dżereła nadchodżeń, jaki dozwolat´ orhanizuwaty ta finasuwaty proponowani Jeparchijalnym Soborom nowi jeparchijalni struktury.

Zatwerdżujemo i prohołoszujemo jak obowjazujuczi z siohodnisznim dnem Soborowi postułaty Jeparchijalnoho Soboru Peremyśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji ta Wrocławśko-Gdanśkoji Jeparchiji, jakyj prochodyw u Peremyszli w dniach 2 – 4 żowtnia 2014 r.

Archyjepyskop Iwan Martyniak Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
+ Wołodymyr R. Juszczak, CZSWW Władyka Wrocławśko-Gdanśkyj

 METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO (BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Peremyszl - Wrocław, dnia 12 łystopada 2014 r. Czysło: 2014/565

D E K R E T

Ocym, zhidno z kan. 241 KKSC, majuczy na uwazi duszpastyrśki potreby UHKC u Polszczi, zatwerdżujemo ta prohołoszujemo Soborowi Postułaty spilnoho dla Peremyśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji ta Wrocławśko-Gdanśkoji Jeparchiji Soboru, jakyj widbuwawsia wid 2 po 4 żowtnia 2014 r. u Peremyszli. Postułaty buły pryjniati Dełehatamy Soboru u hołosuwanni ostannioho dnia zasidań Soboru w subotu 4 żowtnia 2014 r. i torkajut´sia nastupnych tem, obhoworiuwanych pid czas soborowych zasidań:

- Liturhija i mołytwa;
- Boże Słowo i katechyzacija (keryhma) w UHKC u Polszczi;
 - Misijnyj Duch UHKC u Polszczi;
- Spilnota – sopryczastia, płekannia jednosti (wirni budujut´ spilnotu);
- Prowid ta uprawlinnia parafijeju;
- Dyjakonija.

Zatwerdżujemo takoż pryjniatu u hołosuwanni Dełehatamy Soboru proceduru, jaka stosujet´sia prowedennia w oboch jeparchijach opytuwannia szczodo stanowyszcza w sprawi możływosti zminy liturhijnoho kałendaria.

Szczodo praktycznoho wtiłennia soborowych postułatiw u żyttia, postanowlajemo:

1. Postułaty, jaki pidlahajut´ kompetenciji Hławy UHKC abo Synodu Jepyskopiw UHKC, budut´ peredani do Sekretariatu Synodu Jepyskopiw UHKC ta do Sekretariatu Patrijarszoho Soboru UHKC.

2. Postułaty, jaki wymahajut´ spilnoji diji oboch Jeparchij, peredusim koły jdet´sia pro pytannia perekładu liturhijnych tekstiw, opytuwannia w sprawi liturhijnoho kałendaria ta katechytycznych pytań, budut´ peredani na rozhlad ta opraciuwannia miżieparchijalnym komisijam, jaki okremymy dekretamy pokłyczut´ Prawlaczi Archyjereji.

3. Postułaty, jaki na jeparchijalnomu riwni stosujut´sia potocznych duszpastyrśkych, liturhijnych, dyscyplinarnych ta orhanizacijnych spraw w oboch jeparchijach, budut´ wyriszuwatyś okremo w oboch jeparchijach dekretamy abo inszymy jepyskopśkymy rozporiadżenniamy pisla konsultacij z duchowenstwom ta człenamy Jeparchijalnych Duszpastyrśkych Rad.

 4. Soborowi postułaty, jaki stosujut´sia potocznoho parafijalnoho duszpastyrstwa, u kożnij parafiji majut´ wwodytyś u żyttia duszpastyriamy pry aktywnij pidtrymci myrian.

5. Soborowi postułaty, jaki zbihajut´sia z riszenniamy Synodu Jepyskopiw UHKC ta pro jaki howoryt´ Partykularne Prawo UHKC, budut´ prohołoszeni ta nabudut´ czynnosti todi, koły budut´ pryjniati wyszcze zhadani kanony Partykularnoho Prawa UHKC abo koły budut´ wykonani riszennia Synodu Jepyskopiw UHKC.

6. Postułaty, jaki stosujut´sia administracijnych pytań, zhadanych u soborowych postułatach, wyriszuwatymut´sia pisla konsultacij z Wyszczoju Cerkownoju Władoju.

7. Zhidno z liturhijnymy postułatamy pryhadujemo pro aktualnist´ ta obowjazuwannia dokumentiw, pryjniatych Perszym Jeparchijalnym Soborom UHKC u Polszczi, jakyj widbuwsia u 2002 r., peredusim pro aktualnist´ posoborowoho dokumentu Pryncypy Liturhijnoho Żyttia, zatwerdżnoho u 2005 r. Pryhadujemo takoż pro obowjazok wtiłyty w żyttia wsi ranisze prohołoszeni jepyskopśki riszennia ta rozporiadżennia liturhijnoho, duszpastyrśkoho ta dyscyplinarnoho charakteru, jaki znowu pojawyłyś u soborowych postułatach.

8. Pidniate u soborowych postułatach pytannia jurydycznoho statusu Hreko-katołyćkoji Duchownoji Seminariji u Lubłyni staje bezpredmetnym, oskilky zhadana Duchowna Seminarija otrymała oficijne derżawne wyznannia szcze 27 łystopada 1989 r.

Dekret nabuwaje czynnosti z dnem prohołoszennia.

W załuczenni zibrani Soborowi postułaty Jeparchijalnoho Soboru oboch jeparchij Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji, jakyj prochodyw u Peremyszli w dniach wid 2 do 4 żowtnia 2014 r.

Błahosłowennia Hospodnie na Was

Archyjepyskop Iwan Martyniak Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
+ Wołodymyr R. Juszczak, CZSWW Władyka Wrocławśko-Gdanśkyj