środa, 1 października 2014

Co moim zdaniem winno się zmienić w statusie prawnym UKGK w Polsce?

Już jutro rozpoczyna się w Przemyślu wspólne Zgromadzenie obu eparchii greckokatolickich w Polsce. Z tej okazji warto przypomnieć fragment mego pisma z 15.X.2002, dotyczący postulowanych zmian statusu prawnego UKGK w RP:
2. Виправлення юридичного статусу нашої Митрополії в державному і церковному праві, зокрема:
             а) визнання кордонів нашої ”власної території” згідно з історичною правдою, з урахуванням усіх земель теперішньої  Польщі, що входили колись до складу Києво-Галицької митрополії;
             б) розширення на основі спеціяльного тимчасового права (ius speciale ad tempus), виданого Римською столицею, територіяльного статусу на всю УГКЦ в Польщі;
             в) юридична емасипація УГКЦ в Польщі - визнання поділу Католицької Церкви на окремі Церкви свого права, взаємно від себе незалежні; латинська Конференція Єпископату не може представляти УГКЦ ані мати над нею будь-якої влади; найвищим органом УГКЦ на рівні країни має бути єпископат нашої Митрополії на чолі з Митрополитом; у зв'язку з цим, з огляду на принцип tres faciunt collegium, cлід збільшити кількість єпархій УГКЦ в Польщі до трьох-чотирьох; різні шкідливі обмеження прав УГКЦ (невизнання патріяршої юрисдикції, необхідність вибору єпископів виключно з-поміж польських громадян тощо, призначування єпископів виключно Апостольською Столицею замість компетентною церковною владою за приписами канонічного права ) мають бути усунені з Конкордату та інших законодавчих актів; усім слід вживати правильну термінологію: ”Українська Греко-Католицька Церква” - „Ukraiński Kościół Greckokatolicki”, як офіційна назва, а   „Греко-Католицька Церква” - ”Kościół greckokatolicki”, як її скорочений, напівофіційний варіянт;
             г) ієрархія УГКЦ в Польщі повинна отримати юрисдикцію над усіма католиками візантійського обряду в цій країні, без огляду на їхню церковну приналежність, дотримування того чи іншого варіянту  візантійського обряду, національність, мову тощо;
             ґ) греко-католицькі ієрархи та парохи (адміністратори парафій) на основі спеціяльного тимчасового права повинні на період не коротший 25 років отримати право вільно приймати в лоно Греко-Католицької Церкви римо-католиків та інших західних християн, без конечності питати згоди в будь-яких римо-католицьких чи римських чинників. Рівночасно принцип збереження обрядової тотожності всіма східніми християнами - як східніми католиками, так і східніми некатоликами, що приходять до повної єдності з Католицькою Церквою - має бути наново підтверджений, а порушники піддані санкціям.

 2. Wyprawłennia jurydycznoho statusu naszoji Mytropoliji w derżawnomu i cerkownomu prawi, zokrema:

 a) wyznannia kordoniw naszoji ”własnoji terytoriji” zhidno z istorycznoju prawdoju, z urachuwanniam usich zemel teperisznioji Polszczi, szczo wchodyły kołyś do składu Kyjewo-Hałyćkoji mytropoliji; 

 b) rozszyrennia na osnowi specijalnoho tymczasowoho prawa (ius speciale ad tempus), wydanoho Rymśkoju stołyceju, terytorijalnoho statusu na wsiu UHKC w Polszczi; 

 w) jurydyczna emasypacija UHKC w Polszczi - wyznannia podiłu Katołyćkoji Cerkwy na okremi Cerkwy swoho prawa, wzajemno wid sebe nezałeżni; łatynśka Konferencija Jepyskopatu ne może predstawlaty UHKC ani maty nad neju bud´-jakoji włady; najwyszczym orhanom UHKC na riwni krajiny maje buty jepyskopat naszoji Mytropoliji na czoli z Mytropołytom; u zw\jazku z cym, z ohladu na pryncyp tres faciunt collegium, slid zbilszyty kilkist´ jeparchij UHKC w Polszczi do trioch-czotyrioch; rizni szkidływi obmeżennia praw UHKC (newyznannia patrijarszoji jurysdykciji, neobchidnist´ wyboru jepyskopiw wykluczno z-pomiż polśkych hromadian toszczo, pryznaczuwannia jepyskopiw wykluczno Apostolśkoju Stołyceju zamist´ kompetentnoju cerkownoju władoju za prypysamy kanonicznoho prawa ) majut´ buty usuneni z Konkordatu ta inszych zakonodawczych aktiw; usim slid wżywaty prawylnu terminołohiju: ”Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa” - „Ukraiński Kościół Greckokatolicki”, jak oficijna nazwa, a „Hreko-Katołyćka Cerkwa” - ”Kościół greckokatolicki”, jak jiji skoroczenyj, napiwoficijnyj warijant;

 h) ijerarchija UHKC w Polszczi powynna otrymaty jurysdykciju nad usima katołykamy wizantijśkoho obriadu w cij krajini, bez ohladu na jichniu cerkownu prynałeżnist´, dotrymuwannia toho czy inszoho warijantu wizantijśkoho obriadu, nacionalnist´, mowu toszczo;

 g) hreko-katołyćki ijerarchy ta parochy (administratory parafij) na osnowi specijalnoho tymczasowoho prawa powynni na period ne korotszyj 25 rokiw otrymaty prawo wilno pryjmaty w łono Hreko-Katołyćkoji Cerkwy rymo-katołykiw ta inszych zachidnych chrystyjan, bez konecznosti pytaty zhody w bud´-jakych rymo-katołyćkych czy rymśkych czynnykiw. Riwnoczasno pryncyp zbereżennia obriadowoji totożnosti wsima schidnimy chrystyjanamy - jak schidnimy katołykamy, tak i schidnimy nekatołykamy, szczo prychodiat´ do pownoji jednosti z Katołyćkoju Cerkwoju - maje buty nanowo pidtwerdżenyj, a porusznyky piddani sankcijam.