poniedziałek, 3 września 2012

Miasto nie uzna zasadności zarzutów Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego?

Formalnie wczoraj, choć mniej niż godzinę temu, przytoczyłem fragment artykułu p. D. Smagi z "Dziennika Wschodniego". Sprawa dawnego cmentarza przy Unickiej/Walecznych ciągle nie może znaleźć strawnego dla wszystkich zainteresowanych rozwiązania. Red. Smaga napisał, że stanowisko radnych lubelskich w tej sprawie jest "przesądzone": nie uznają oni argumentów PPPP.

W ramach dokumentacji tej sprawy pozwolę sobie przytoczyć projekt uchwały z druku nr 694-1:

 -------------------------------------------------------

Projekt
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 439/XX/2012
Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co
następuje:
 § 1.
Uznaje się za bezzasadne wezwanie z dnia 25 lipca 2012 r., złożone przez Katedralną
Parafię Prawosławną p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w imieniu której występuje – ks.
Proboszcz Andrzej Łoś,
do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 439/XX/2012 Rady Miasta
Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin częsć VIII - Śródmieście dla terenu dawnego
cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic: Unickiej i Walecznych.
§ 2.
Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Lublin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 4.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Kowalczyk

----------------------------------------------------------------

Podkreślenie w tekście projektu pochodzi od autora tut. bloga.

Uchwałę w pdf-ie wraz z obszernym uzasadnieniem (ok. 2,5 strony) ściągnąć można z miejskiego BIP-u.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz