czwartek, 16 lutego 2012

Projekt MPZP dla dawnego cmentarza wyłożony do wglądu od 21 bm.

Poniższa informacja pochodzi w całości ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIII – Śródmieście dla terenu dawnego cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic Unickiej i Walecznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji ogłoszenia: 14-02-2012
Termin składania dokumentów: 26-03-2012
Data ważności ogłoszenia: 05-04-2012
Komórka organizacyjna: Wydział Planowania
Rodzaj ogłoszenia: Informacja


Na podstawie art. 17 pkt 9, 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r, poz.1227 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Miasta Lublin Nr 169/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIII – Śródmieście dla terenu dawnego cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic Unickiej i Walecznych w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 21 lutego 2012 r. do 12 marca 2012 r. w godzinach 9°°do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój 1111.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2012 r. o godzinie 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój 1206, sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2012 r.
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz