czwartek, 9 czerwca 2016

Modlitewnik "Pryjdite, pokłonimsia" cz. 33 (krótki katechizm)
Віра і заповіді
Шість правд віри
1. Є один Бог, що все створив і всім управляє.
2. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджає, а за зло карає.
3. Є три Божі Особи: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух; це є Пресвята Тройця.
4. Друга Особа Божа, Син Божий, став чоловіком і вмер на хресті задля нашого спасення.
5. Людська душа є безсмертна.
6. Божа благодать є необхідна до спасення.
Дві головні заповіді лю6ови
Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всіма мислями твоїми. Це перша і найбільша заповідь.
А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як самого себе (Мт. 22,37-39).
Десять Божих заповідей
Я – Господь Бог твій.
1. Нехай не буде в Тебе інших богів, окрім мене.
2. Не взивай намарне імени Господа Бога твого.
3. Пам’ятай день святий святкувати.
4. Шануй батька твого і матір твою.
5. Не вбивай.
6. Не чужолож.
7. Не кради.
8. Не свідчи ложно на ближнього твого.
9. Не пожадай жінки ближнього твого.
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого (див. Вихід 20,2-17).
Шість церковних заповідей
1. Установлені свята святкувати.
2. У неділі і свята брати участь у святій Літургії.
3. Установлені пости постити.
4. Кожного року, бодай раз, у пасхальному часі, сповідатися і причащатися.
5. У заборонені часи весіль і забав не справляти.
6. Злих книжок і писем не читати.
Християнська праведність
Вистерігайся злого – твори добро.
Чесноти
Дари Святого Духа
Сім святих таїнств
1. Хрещення
2. Миропомазання
3. Покаяння-сповідь
4. Пресвята Євхаристія – тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба й вина
5. Подружжя
6. Священство
7. Єлеопомазання
Божі чесноти
1. Віра
2. Надія
3. Любов
Моральні чесноти
1. Мудрість
2. Справедливість
3. Мужність
4. Здержливість
Головні добрі діла
1. Молитва
2. Піст
3. Милостиня
Сім діл милосердя для душі
1. Грішника навернути
2. Невіжу навчити
3. У сумніві порадити
4. Сумного потішити
5. Кривду терпеливо зносити
6. Образу з серця прощати
7. За живих і померлих молитися
Сім діл милосердя для тіла
1. Голодного нагодувати
2. Спрагненого напоїти
3. Нагого зодягнути
4. Подорожнього в дім прийняти
5. Недужому послужити
6. В’язня відвідати
7. Померлого похоронити
Сім дарів Святого Духа
1. Мудрість
2. Розум
3. Рада
4. Кріпость
5. Знання
6. Побожність
7. Страх Божий (див. Ісая 11,2)
Дев’ять плодів Святого Духа
1. Любов
2. Радість
3. Мир
4. Терпеливість
5. Добротливість
6. Милосердя
7. Віра
8. Лагідність
9. Поміркованість (див. Гл. 5,22-23)
Три євангельські ради
1. Добровільна вбогість
2. Досмертна чистота
3. Досконалий послух
Євангельські блаженства
1. Блаженні вбогі духом, бо їх є царство небесне.
2. Блаженні плачучі, бо вони утішаться.
3. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю.
4. Блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться.
5. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні вигнані за правду, бо їх є царство небесне (Мт. 5,3-10).
Гріхи
Головні гріхи і противні їм чесноти
1. Гордість 1. Покора
2. Захланність 2. Щедрість
3. Нечистота 3. Чистота
4. Заздрість 4. Зичливість
5. Неуміркованість 5. Уміркованість
6. Гнів 6. Лагідність
7. Лінивство 7. Пильність
Чужі гріхи
1. Наказувати гріх
2. Спонукувати до гріха
3. Дораджувати до гріха
4. Дозволяти на гріх
5. Допомагати до гріха
6. Не карати за гріх
7. Гріх боронити
8. Гріх хвалити
9. На гріх мовчати
Гріхи проти Святого Духа
1. Надмірна надія на Боже милосердя
2. Безнадійність на Боже милосердя
3. Спротив пізнаній правді християнської віри
4. Завидування ближньому Божої ласки
5. Закаменілість на спасенні упімнення
6. Нерозкаяність аж до смерти
Гріхи, що кличуть про помсту до неба
1. Умисне людиновбивство
2. Гріх содомський
3. Скривдження вбогих, удів і сиріт
4. Задержання заробітної заплати
Останні речі
Смерть, суд, небо, пекло


KATYCHYZMOWI PRAWDY Wira i zapowidi Szist´ prawd wiry 1. Je odyn Boh, szczo wse stworyw i wsim uprawlaje. 2. Boh je sprawedływyj suddia, szczo za dobro nahorodżaje, a za zło karaje. 3. Je try Bożi Osoby: Boh Oteć, Boh Syn i Boh Swiatyj Duch; ce je Preswiata Trojcia. 4. Druha Osoba Boża, Syn Bożyj, staw czołowikom i wmer na chresti zadla naszoho spasennia. 5. Ludśka dusza je bezsmertna. 6. Boża błahodat´ je neobchidna do spasennia. Dwi hołowni zapowidi lu6owy Luby Hospoda Boha twoho wsim sercem twojim, wsijeju duszeju Twojeju, wsijeju syłoju Twojeju i wsima myslamy twojimy. Ce persza i najbilsza zapowid´. A druha podibna do neji: Luby błyżnioho twoho, jak samoho sebe (Mt. 22,37-39). Desiat´ Bożych zapowidej Ja – Hospod´ Boh twij. 1. Nechaj ne bude w Tebe inszych bohiw, okrim mene. 2. Ne wzywaj namarne imeny Hospoda Boha twoho. 3. Pamjataj deń swiatyj swiatkuwaty. 4. Szanuj bat´ka twoho i matir twoju. 5. Ne wbywaj. 6. Ne czużołoż. 7. Ne krady. 8. Ne swidczy łożno na błyżnioho twoho. 9. Ne pożadaj żinky błyżnioho twoho. 10. Ne pożadaj niczoho toho, szczo je własnistiu błyżnioho twoho (dyw. Wychid 20,2-17). Szist´ cerkownych zapowidej 1. Ustanowłeni swiata swiatkuwaty. 2. U nedili i swiata braty uczast´ u swiatij Liturhiji. 3. Ustanowłeni posty postyty. 4. Kożnoho roku, bodaj raz, u paschalnomu czasi, spowidatysia i pryczaszczatysia. 5. U zaboroneni czasy wesil i zabaw ne sprawlaty. 6. Złych knyżok i pysem ne czytaty. Chrystyjanśka prawednist´ Wysterihajsia złoho – twory dobro. Czesnoty Dary Swiatoho Ducha Sim swiatych tajinstw 1. Chreszczennia 2. Myropomazannia 3. Pokajannia-spowid´ 4. Preswiata Jewcharystija – tiło i krow Hospoda naszoho Isusa Chrysta pid wydamy chliba j wyna 5. Podrużżia 6. Swiaszczenstwo 7. Jełeopomazannia Bożi czesnoty 1. Wira 2. Nadija 3. Lubow Moralni czesnoty 1. Mudrist´ 2. Sprawedływist´ 3. Mużnist´ 4. Zderżływist´ Hołowni dobri diła 1. Mołytwa 2. Pist 3. Myłostynia Sim dił myłoserdia dla duszi 1. Hrisznyka nawernuty 2. Newiżu nawczyty 3. U sumniwi poradyty 4. Sumnoho potiszyty 5. Krywdu terpeływo znosyty 6. Obrazu z sercia proszczaty 7. Za żywych i pomerłych mołytysia Sim dił myłoserdia dla tiła 1. Hołodnoho nahoduwaty 2. Sprahnenoho napojity 3. Nahoho zodiahnuty 4. Podorożnioho w dim pryjniaty 5. Nedużomu posłużyty 6. Wjaznia widwidaty 7. Pomerłoho pochoronyty Sim dariw Swiatoho Ducha 1. Mudrist´ 2. Rozum 3. Rada 4. Kripost´ 5. Znannia 6. Pobożnist´ 7. Strach Bożyj (dyw. Isaja 11,2) Dewjat´ płodiw Swiatoho Ducha 1. Lubow 2. Radist´ 3. Myr 4. Terpeływist´ 5. Dobrotływist´ 6. Myłoserdia 7. Wira 8. Łahidnist´ 9. Pomirkowanist´ (dyw. Hł. 5,22-23) Try jewanhelśki rady 1. Dobrowilna wbohist´ 2. Dosmertna czystota 3. Doskonałyj posłuch Jewanhelśki błażenstwa 1. Błażenni wbohi duchom, bo jich je carstwo nebesne. 2. Błażenni płaczuczi, bo wony utiszat´sia. 3. Błażenni łahidni, bo wony naslidiat´ zemlu. 4. Błażenni hołodni i sprahneni prawdy, bo wony nasytiat´sia. 5. Błażenni myłostywi, bo wony pomyłuwani budut´. 6. Błażenni czysti sercem, bo wony Boha pobaczat´. 7. Błażenni myrotworci, bo wony synamy Bożymy nazwut´sia. 8. Błażenni wyhnani za prawdu, bo jich je carstwo nebesne (Mt. 5,3-10). Hrichy Hołowni hrichy i protywni jim czesnoty 1. Hordist´ 1. Pokora 2. Zachłannist´ 2. Szczedrist´ 3. Neczystota 3. Czystota 4. Zazdrist´ 4. Zyczływist´ 5. Neumirkowanist´ 5. Umirkowanist´ 6. Hniw 6. Łahidnist´ 7. Linywstwo 7. Pylnist´ Czużi hrichy 1. Nakazuwaty hrich 2. Sponukuwaty do hricha 3. Doradżuwaty do hricha 4. Dozwolaty na hrich 5. Dopomahaty do hricha 6. Ne karaty za hrich 7. Hrich boronyty 8. Hrich chwałyty 9. Na hrich mowczaty Hrichy proty Swiatoho Ducha 1. Nadmirna nadija na Boże myłoserdia 2. Beznadijnist´ na Boże myłoserdia 3. Sprotyw piznanij prawdi chrystyjanśkoji wiry 4. Zawyduwannia błyżniomu Bożoji łasky 5. Zakamenilist´ na spasenni upimnennia 6. Nerozkajanist´ aż do smerty Hrichy, szczo kłyczut´ pro pomstu do neba 1. Umysne ludynowbywstwo 2. Hrich sodomśkyj 3. Skrywdżennia wbohych, udiw i syrit 4. Zaderżannia zarobitnoji zapłaty Ostanni reczi Smert´, sud, nebo, pekło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz