niedziela, 29 maja 2016

Modlitewnik "Pryjdite, pokłonimsia" cz. 22 (Panachyda)Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого ради.
Господи, помилуй (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Тропарі
З духами праведних померлих * душу раба твого (раби Твоєї; душі рабів твоїх), Спасе, упокой, і збережи їй (їх) у блаженній жизні * у Тебе, Чоловіколюбче.
У твоїм місці спочинку, Господи, * де всі святі твої спочивають, * упокой і душу раба твого (раби Твоєї; душі рабів твоїх), * бо Ти єдиний Чоловіколюбець.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Ти єси Бог, що до аду зійшов * і з уз розрішив закованих, * сам і душу раба твого (раби Твоєї; душі рабів твоїх) упокой.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Богородичний: Єдина чиста і непорочна Діво, * що Бога без сімени породила, * моли, щоб спаслася душа його (її; спаслися душі їх).
Єктенія за померлих
Диякон: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Люди, на кожне прошення: Господи, помилуй (3)
Ще молимось за упокій душі усопшого раба Божого (душі усопшої раби Божої; душ усопших рабів Божих) ім’я, і щоб проститися йому (їй, їм) всякому прогрішенню, вольному і невольному.
Щоб Господь Бог оселив душу його (її; душі їх), де праведні спочивають.
Милости божої, царства небесного і відпущення гріхів його (її, їх) у Христа, безсмертного царя і Бога нашого, просім.
Люди: Подай, Господи.
Господу помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Священик: Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душу усопшого раба твого (усопшої раби Твоєї; душі усопших рабів твоїх) ім‘я у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, звідки втекла болізнь, печаль і зітхання. Всяке прогрішення, вчинене ним (нию, ними) словом, або ділом, або помислом, як благий і чоловіколюбець Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би, а не згрішив; Ти бо один без гріха, правда твоя – правда вовіки, і слово Твоє –істина.
Бо Ти єси воскресення, і життя, і упокій усопшого раба твого (усопшої раби Твоєї, усопших рабів твоїх) ім’яХристе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним твоїм Отцем і пресвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Відпуст
Диякон: Премудрість.
Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Священик: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
Люди: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй (3)Благослови.
Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу раба свого ім’я, що переставився від нас (раби своєї ім’я, що переставилася від нас; душі рабів своїх ім’я, що переставилися від нас), в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних причислить, і нас помилує і спасе, як благий і чоловіколюбець.
Люди: Амінь.
У блаженнім успенні вічний упокій подай, Господи, приснопам’ятному рабові Твоєму (приснопам’ятній рабі твоїй, приснопам’ятним рабам твоїм) ім’я, і сотвори йому (їй, їм) вічную пам’ять.
Люди: Вічная пам’ять (3)CZYN PANACHYDY Swiaszczenyk: Błahosłowen Boh nasz zawżdy, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Swiatyj Boże, swiatyj kripkyj, swiatyj bezsmertnyj, pomyłuj nas (3). Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Preswiata Trojce, pomyłuj nas; Hospody, oczysty hrichy naszi; Władyko, prosty bezzakonnia naszi; Swiatyj, posity i zciły nemoczi naszi imeny twoho rady. Hospody, pomyłuj (3). Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Otcze nasz, Ty, szczo jesy na nebesach, nechaj swiatyt´sia imja Twoje, nechaj pryjde carstwo Twoje, nechaj bude wola twoja, jak na nebi, tak i na zemli. Chlib nasz nasuszcznyj daj nam dneś; i prosty nam dowhy naszi, jak i my proszczajemo dowżnykam naszym; i ne wwedy nas u spokusu, ałe izbaw nas wid łukawoho. Swiaszczenyk: Bo Twoje jest´ carstwo, i syła, i sława, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Tropari Z duchamy prawednych pomerłych * duszu raba twoho (raby Twojeji; duszi rabiw twojich), Spase, upokoj, i zbereży jij (jich) u błażennij żyzni * u Tebe, Czołowikolubcze. U twojim misci spoczynku, Hospody, * de wsi swiati twoji spoczywajut´, * upokoj i duszu raba twoho (raby Twojeji; duszi rabiw twojich), * bo Ty jedynyj Czołowikolubeć. Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi. Ty jesy Boh, szczo do adu zijszow * i z uz rozriszyw zakowanych, * sam i duszu raba twoho (raby Twojeji; duszi rabiw twojich) upokoj. I nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Bohorodycznyj: Jedyna czysta i neporoczna Diwo, * szczo Boha bez simeny porodyła, * moły, szczob spasłasia dusza joho (jiji; spasłysia duszi jich). Jektenija za pomerłych Dyjakon: Pomyłuj nas, Boże, po wełykij myłosti twojij, mołymoś Tobi, wysłuchaj i pomyłuj. Ludy, na kożne proszennia: Hospody, pomyłuj (3) Szcze mołymoś za upokij duszi usopszoho raba Bożoho (duszi usopszoji raby Bożoji; dusz usopszych rabiw Bożych) imja, i szczob prostytysia jomu (jij, jim) wsiakomu prohriszenniu, wolnomu i newolnomu. Szczob Hospod´ Boh oseływ duszu joho (jiji; duszi jich), de prawedni spoczywajut´. Myłosty bożoji, carstwa nebesnoho i widpuszczennia hrichiw joho (jiji, jich) u Chrysta, bezsmertnoho caria i Boha naszoho, prosim. Ludy: Podaj, Hospody. Hospodu pomolimsia. Ludy: Hospody, pomyłuj. Swiaszczenyk: Boże duchiw i wsiakoji płoti, Ty smert´ podoław, i dyjawoła znyszczyw, i żyttia switowi Twojemu daruwaw. Sam, Hospody, upokoj duszu usopszoho raba twoho (usopszoji raby Twojeji; duszi usopszych rabiw twojich) im‘ja u misci switłomu, u misci kwituczomu, u misci spokijnomu, zwidky wtekła bolizń, peczal i zitchannia. Wsiake prohriszennia, wczynene nym (nyju, nymy) słowom, abo diłom, abo pomysłom, jak błahyj i czołowikolubeć Boh prosty, bo nemaje czołowika, szczo żyw by, a ne zhriszyw; Ty bo odyn bez hricha, prawda twoja – prawda wowiky, i słowo Twoje –istyna. Bo Ty jesy woskresennia, i żyttia, i upokij usopszoho raba twoho (usopszoji raby Twojeji, usopszych rabiw twojich) imja, Chryste Boże nasz, i Tobi sławu wozsyłajemo z beznaczalnym twojim Otcem i preswiatym, i błahym, i żywotworiaszczym twojim Duchom, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Widpust Dyjakon: Premudrist´. Ludy: Czesniszu wid cheruwymiw i nezriwnianno sławniszu wid serafymiw, szczo bez zotlinnia Boha Słowo porodyła, suszczu Bohorodyciu, Tebe wełyczajemo. Swiaszczenyk: Sława Tobi, Chryste Boże, upowannia nasze, sława Tobi. Ludy: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Hospody, pomyłuj (3). Błahosłowy. Chrystos, istynnyj Boh nasz, szczo żywymy i mertwymy wołodije, mołytwamy preczystoji swojeji Materi, swiatych sławnych i wsechwalnych apostoliw, prepodobnych i bohonosnych otciw naszych i wsich swiatych, duszu raba swoho imja, szczo perestawywsia wid nas (raby swojeji imja, szczo perestawyłasia wid nas; duszi rabiw swojich imja, szczo perestawyłysia wid nas), w oselach prawednych osełyt´, na łoni Awraama upokojit´, i do prawednych pryczysłyt´, i nas pomyłuje i spase, jak błahyj i czołowikolubeć. Ludy: Amiń. U błażennim uspenni wicznyj upokij podaj, Hospody, prysnopamjatnomu rabowi Twojemu (prysnopamjatnij rabi twojij, prysnopamjatnym rabam twojim) imja, i sotwory jomu (jij, jim) wicznuju pamjat´. Ludy: Wicznaja pamjat´ (3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz