wtorek, 31 maja 2016

Modlitewnik "Pryjdite, pokłonimsia" cz. 24 (skrócony obrzęd małego poświęcenia wody)У СКОРОЧЕННІ

Диякон: Благослови, владико.
Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Слава Тобі. Боже наш, слава Тобі.
Царю небесний, утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі нації.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого ради.
Господи, помилуй (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Священик: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Тропар, глас 6
З неба пошли благодать, .Життєдавче, * і воду цю освяти, * і покажи, щоб вона була * від усіх скверней очищенням.
Диякон: Господу помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Священик: Боже великоіменитий. Отче Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний твориш чудеса, яким немає числа; його голос на багатьох водах, а води, побачивши, налякалися, і затривожилися безодні та множество шуму вод; його шляхів у морю і стежок на численних водах, і стіп твоїх не пізнають.
Ти хрещенням єдинородного Сина Твого воплоченого, і зшестям на нього Пресвятого Духа в голубиному виді, і твоїм отцівським словом йорданські струї освятив єси.
Тебе нині ми, недостойні раби твої, смиренно молимо і благаємо: Пошли благодать Пресвятого Духа на воду оцю і небесним твоїм благословенням благослови, очисти й освяти її, і даруй їй благодать, і благословення Йорданове, і силу, що очищує всі скверни і зціляє всяку недугу, і проганяє бісів, і всі підступи й хитрощі їх.
І покажи силою, діянням і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім рабам твоїм, що Й з вірою п’ють, приймають і нею окроплюються, відпущенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням усякого зла, помноженням чеснот, зціленням болістей, а домам і всякій місцевим освяченням і благословенням, відігнанням погубного і всякого злотворного повітря, і придбанням благодаті Твоєї.
Бо Ти благословляєш і освячуєш все, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з єдинородним твоїм Сином, і з пресвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Мир всім.
Люди: І духові Твоєму.
Голови ваші Господеві приклоніть.
Люди: Тобі, Господи.
Приклони, Господи, вухо Твоє і вислухай нас, Ти, що води йорданські явленням Христа твого освятив, і благослови всіх нас, що приклоненням своєї шиї знаменують повинування Тобі, і сподоби нас сповнитися твого освячення прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам на здоров’я – і душам, і тілам.
Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу возсилаємо, з безначальним твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.
Священик занурює хрест у воді хрестовидно.
Тропар, глас 1
Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і хрестом твоїм охорони люд твій (3).
Відпуст
Священик: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
Люди: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, І нині, і повсякчас” і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй (З)Благослови.
Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець.
Люди: Амінь.CZYN MAŁOHO OSWIACZENNIA WODY U SKOROCZENNI Dyjakon: Błahosłowy, władyko. Swiaszczenyk: Błahosłowen Boh nasz zawżdy, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Sława Tobi. Boże nasz, sława Tobi. Cariu nebesnyj, utiszytelu. Dusze istyny, szczo wsiudy jesy i wse napowniajesz, skarbe dibr i żyttia podatelu, pryjdy i wsełysia w nas, i oczysty nas wid usiakoji skwerny, i spasy, błahyj, duszi naciji. Swiatyj Boże, swiatyj kripkyj, swiatyj bezsmertnyj, pomyłuj nas (3). Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, I nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Preswiata Trojce, pomyłuj nas; Hospody, oczysty hrichy naszi; Władyko, prosty bezzakonnia naszi; Swiatyj, posity i zciły nemoczi naszi imeny twoho rady. Hospody, pomyłuj (3). Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Otcze nasz, Ty, szczo jesy na nebesach, nechaj swiatyt´sia imja Twoje, nechaj pryjde carstwo Twoje, nechaj bude wola twoja, jak na nebi, tak i na zemli. Chlib nasz nasuszcznyj daj nam dneś; i prosty nam dowhy naszi, jak i my proszczajemo dowżnykam naszym; i ne wwedy nas u spokusu, ałe izbaw nas wid łukawoho. Swiaszczenyk: Bo Twoje jest´ carstwo, i syła, i sława, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Tropar, hłas 6 Z neba poszły błahodat´, .Żyttiedawcze, * i wodu ciu oswiaty, * i pokaży, szczob wona buła * wid usich skwernej oczyszczenniam. Dyjakon: Hospodu pomolimsia. Ludy: Hospody, pomyłuj. Swiaszczenyk: Boże wełykoimenytyj. Otcze Hospoda naszoho Isusa Chrysta, szczo jedynyj tworysz czudesa, jakym nemaje czysła; joho hołos na bahatioch wodach, a wody, pobaczywszy, nalakałysia, i zatrywożyłysia bezodni ta mnożestwo szumu wod; joho szlachiw u moriu i steżok na czysłennych wodach, i stip twojich ne piznajut´. Ty chreszczenniam jedynorodnoho Syna Twoho wopłoczenoho, i zszestiam na nioho Preswiatoho Ducha w hołubynomu wydi, i twojim otciwśkym słowom jordanśki struji oswiatyw jesy. Tebe nyni my, nedostojni raby twoji, smyrenno mołymo i błahajemo: Poszły błahodat´ Preswiatoho Ducha na wodu ociu i nebesnym twojim błahosłowenniam błahosłowy, oczysty j oswiaty jiji, i daruj jij błahodat´, i błahosłowennia Jordanowe, i syłu, szczo oczyszczuje wsi skwerny i zcilaje wsiaku neduhu, i prohaniaje bisiw, i wsi pidstupy j chytroszczi jich. I pokaży syłoju, dijanniam i błahodattiu Preswiatoho Ducha, szczob wona buła wsim rabam twojim, szczo J z wiroju pjut´, pryjmajut´ i neju okroplujut´sia, widpuszczenniam hrichiw, zwilnenniam wid terpiń, prohnanniam usiakoho zła, pomnożenniam czesnot, zciłenniam bolistej, a domam i wsiakij miscewym oswiaczenniam i błahosłowenniam, widihnanniam pohubnoho i wsiakoho złotwornoho powitria, i prydbanniam błahodati Twojeji. Bo Ty błahosłowlajesz i oswiaczujesz wse, Boże nasz, i Tobi sławu wozsyłajemo, z jedynorodnym twojim Synom, i z preswiatym, i błahym, i żywotworiaszczym twojim Duchom, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Myr wsim. Ludy: I duchowi Twojemu. Hołowy waszi Hospodewi prykłonit´. Ludy: Tobi, Hospody. Prykłony, Hospody, wucho Twoje i wysłuchaj nas, Ty, szczo wody jordanśki jawłenniam Chrysta twoho oswiatyw, i błahosłowy wsich nas, szczo prykłonenniam swojeji szyji znamenujut´ powynuwannia Tobi, i spodoby nas spownytysia twoho oswiaczennia pryjniattiam cijeji wody, i nechaj bude wona nam na zdorowja – i duszam, i tiłam. Bo Ty jesy oswiaczennia nasze, i Tobi sławu wozsyłajemo, z beznaczalnym twojim Otcem, i preswiatym, i błahym, i żywotworiaszczym twojim Duchom, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw. Ludy: Amiń. Swiaszczenyk zanuriuje chrest u wodi chrestowydno. Tropar, hłas 1 Spasy, Hospody, ludej twojich i błahosłowy nasliddia Twoje, peremohy błahowirnomu narodowi na suprotywnykiw daruj i chrestom twojim ochorony lud twij (3). Widpust Swiaszczenyk: Sława Tobi, Chryste Boże, upowannia nasze, sława Tobi. Ludy: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, I nyni, i powsiakczas” i na wiky wikiw. Amiń. Hospody, pomyłuj (Z). Błahosłowy. Chrystos, istynnyj Boh nasz, mołytwamy preczystoji swojeji Materi, prepodobnych i bohonosnych otciw naszych, i wsich swiatych, pomyłuje i spase nas, jak błahyj i czołowikolubeć. Ludy: Amiń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz